هنر زیبا و دیدنی میوه آرایی با میوه کیوی که به شکل یک پرنده تزئین می شود.