در برنامه ی دوم که در شبکه پخش شده است . این دومین پلاتوی مجری - احمد غفوری- است. شما می توانید با مراجعه به سایت totv.ir تمامی برنامه ها را مشاهده نمایید.