می لرزی مثل بید مجنون/ می بینی با چشای گریون/ حال منو پریشون ... نوحه سینه زنی زمیه با نوای حاج محمود کریمی.