انیمیشنی زیبا در مورد نتیجه و عاقبت رواج بدحجابی زنان در جامعه .