آموزش دوخت کت با یقه برگردان توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس