کلیپی زیبا از زندگی دست جمعی میمونها و به نمایش درآوردن این موضوع که بین حیوانات هم اختلاف طبقاتی وجود دارد