زیرا که خداوند با کسانى است که تقوى پیشه کردند و(با) کسانى (است) که آنان نیکوکارند.