در این رکورد گینس، یک مرد توانست در مدت زمان یک دقیقه در 55 بطری نوشابه را با دندانهایش باز کند.