آموزش خورشت ماست سومعه سرا با مرغ در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما