سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا حتی برای خود صهیونیستها و به ویژه احزاب رقیب وی رضایت بخش نبود، به صورتیکه رقبای نتانیاهو به تازگی کلیپی را برای تمسخر او متنشر کرده اند.