تزیین تنگ ماهی توسط خانم عزیزی در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان