آموزش نما برجسته با روزنامه و خاک اره در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا / قسمت سوم