تصاویر آهسته از لحظه باز شدن گل های زیبا و رنگارنگ.