خلاقیت بانک مرکزی برای حذف نماد انرژی هسته ای؛ آلزایمر پادشاه جدید عربستان؛ کلاس هنر زن بودن توسط آقای دکتر؛ گدایی برای ازدواج با دو زن و ... در شصت و پنجمین حساس نشو