از سگ های سیسمونی تا رگبار سگ ها؛ حرف های در گوشی آقای وزیر؛ جمع آوری دیش ها و کار و کاسبی نصاب ها و ... در بالاتر از خبر این هفته مجله خبری