آموزش تزیین آینه توسط خانم گچگر در بخش هنری برنامه طعم زندگی از شبکه خوزستان