آموزش قیطان دوزی روی لباس توسط خانم زنگنه در بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر