آموزش دوخت یقه شل توسط خانم وطن دوست در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه باران