طراحی روی ظروف شیشه ای توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس