آموزش ترانسفر شمع با دستمال کاغذی با حضور خانم شریف زاده در بخش هنری برنامه سرپناه از شبکه خلیج فارس