در ادامه آموزش طبخ آبزیان این بار خانم بهرامی طرز تهیه یک نوع کتلت با ماهی را در سیمای زندگی شرح می دهند.