کلیپی دیدنی از تصادفی وحشتناک که زنی خوش شانس از آن جان سالم به در میبرد.