آموزش ماهی تنوری شکم پر با حضورآقای نمازی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما