بازی دو کودک با مواد منفجره، منجر به مرگ یک دختر خردسال در چین شد.