آموزش دوخت لباس تور توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس