علاقه ی شدید یک کودک به خوردن پیاز حتی با سختی های زیاد آن