آموزش الگوی آستین لباس با حضور خانم محصص در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین