آموزش ایجاد ترک روی شیشه با حضور خانم شریف زاده در برنامه سرپناه از شبکه خلیج فارس