کارتون زیبا و دیدنی دیجیمون، این داستان " راههای جدا "