آموزش عروسک خاتوان با پارچه توسط خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین