آنزیم های نوکلئازی می توانند برش های مختلفی در رشته DNA ایجاد کنند و قطعه ایی دیگر جایگزین آن قطعه شود.