این صفحه از مجله بارداری به ارائه بهترین شیوه برای خوابیدن و یا استفاده از پله متناسب با وضعیت عضلات در دوران بارداری می پردازد.