کسى که بعد از ایمان به خدا کافر (و مرتد) شود، نه آنکه او را به زور وادار کرده‏اند (که با زبان اظهار کفر کند) در حالى که قلبش به ایمان خویش مطمئن است، بلکه کسى که سینه به روى کفر بگشاید (و بعد از ایمان با شادى به استقبال کفر برود) پس بر آنان از طرف خداوند غضبى است و برایشان عذابى بزرگ است.