همانا کسانى که به آیات خداوند ایمان نمى‏آورند، خداوند آنان را هدایت نمى‏کند و برایشان عذابى دردناک است.