مستندی دیدنی از مناطق بازپس گرفته شده در عراق توسط نیروهای مردمی و ارتش، با همراهی و توضیحات فرمانده اطلاعات ارتش عراق در استان بابل.