کارتون زیبا و دیدنی دیجیمون، این داستان " گامون قهرمان من "