و البته ما مى‏دانیم که مخالفان تو مى‏گویند: جز این نیست که بشرى آن (قرآن) را به او مى‏آموزد. (اینگونه نیست، زیرا) زبان کسى را که (این قرآن را) به او نسبت مى‏دهند غیر عربى ونارساست، در حالى که این (قرآن) زبان عربى روشن است.