مستندی کوتاه از هجوم زنبورها به محل زندگی انسان ها