قسمت اول آموزش دوخت کیف شکاری توسط خانم رزمنده در بخش هنری برنامه طعم زندگی از شبکه خوزستان