آموزش یک مدل گل سر با روبان توری توسط خانم رضایی در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین