محصولات داخلی را مردم مصرف کنند؛ نروند دنبال این نشانه‌ها. حالا مد شده است بگویند برند است، برند فلان؛ برند چیست! بروید سراغ مصرف تولیدات داخلی.