این کلیپ حاصل ۴۹ عکس از فاصله ۲۰۰ کیلومتری کره زمین است که توسط سازمان فضایی اروپا ثبت شده است