آموزش گلهای کوئیلین یا نوار اریب توسط خانم زاکانی در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین