کشته شدن غم انگیز میمون توسط خرس در پیست دوچرخه سواری