یکی از داروهای مهم در ترک اعتیاد معتادان در طب اسلامی از زبان آیت الله دکتر سید حسن ضیایی