ادامه آموزش بافت قالی توسط خانم علی پور در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین