کارتون زیبا و دیدنی دیجیمون، این داستان " اتقام سیدرامون "