مستند سه قسمتی "منطق روشن" به بررسی پرونده هسته ای ایران و مباحث مربوط به توافق جامع می پردازد / قسمت دوم با موضوع جزییات مهم تر از کلیات