و مانند آن زن نباشید که بافته‏ى خویش را پس از محکم بافتن، رشته رشته مى‏کرد، (بدینگونه که شما) سوگندهاى خود را دستاویز (فریب و خیانت) میان خودتان مى‏گیرید به خیال آنکه گروهى از گروه دیگرى بیشتر است، (بخاطر تعداد یا منافع گروهى، ایمانى که با گروه ضعیف بسته‏اید بشکنید) جز این نیست که خداوند شما را با آن سوگندها، آزمایش مى‏کند و حتماً آنچه را که در آن اختلاف مى‏کردید در قیامت برایتان روشن خواهد ساخت.