از باشگاه ده تایی ها ، زیباترین ده گل بثمر رسیده در تاریخ باشگاه فرایبورگ آلمان